Federació INSTITUCIONAL ÒRGANS DE GOVERN Clubs Competicions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Cercador Notícies Documents Sancions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Galeria Contacte
Federació INSTITUCIONAL ÒRGANS DE GOVERN Clubs Competicions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Cercador Notícies Documents Sancions Temporada 2023-2024 Temporada 2022-2023 Temporada 2021-2022 Temporada 2020-2021 Temporada 2019-2020 Temporada 2018-2019 Galeria Contacte
Avís legal

1. DADES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA

www.futsal.cat és un domini electrònic el seu titular és la FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA (d’ara endavant, FCFS), regida pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, regulador de les entitats esportives de Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el seu desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que té, entre els seus fins, la planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de l’esport del futbol sala a Catalunya.

La FCFS està degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i la seva informació detallada és la que segueix a continuació:

  • Denominació: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA
  • Número de registre: 4.604
  • Domicili: Rbla. De Guipúscoa 23-25, 5è D
  • Municipi: Barcelona
  • Província: Barcelona
  • Codi Postal: 08018
  • CIF: G17102823
  • Data d’inscripció: 5/05/1986
  • Correu electrònic: futsal@futsal.cat

 

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE WWW.FUTSAL.CAT

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de la FCFS. Igualment, tots els seus noms comercials, marques o símbols distintius de qualsevol classe continguts a www.fustal.cat estan protegits per llei.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic, imatges i els seus codis font, són titularitat exclusiva de la FCFS, corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

 

3. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

La FCFS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.futsal.cat podent limitar o no permetre l’accés a la citada informació. La FCFS es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís, de la mateixa manera que la configuració o presentació de la mateixa, sense cap tipus de limitació, i sense assumir qualsevol responsabilitat derivada per això.

 

4. CONTINGUTS DEL WEB I ENLLAÇOS

La FCFS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de www.futsal.cat, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitza.

També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, defectes o omissions en relació amb la informació que facilitem quan procedeixi de fons alienes a la FCFS.

De la mateixa manera, no s’assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.futsal.cat

 

5. ASPECTES TÈCNICS

La FCFS no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra Federació, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la FCFS.

La FCFS declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements al web.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Consultar Política de Privacitat.

 

7. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Aquest Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut del web, tant l'usuari com la FCFS, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de www.futsal.cat són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.