Federació Catalana de Futbol Sala
C/Guipuscoa 23-25 5e pis 08018 Barcelona
Tel. 93 244 44 03
Fax 93 247 34 83

Avís legal i privacitat

DADES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA

www.futsal.cat és un domini electrònic el seu titular és la Federació Catalana de Futbol Sala, en endavant LA FCFS, regida pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, regulador de les entitats esportives de Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el seu desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que té, entre els seus fins, la planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de l’esport del futbol sala a Catalunya.

LA FCFS està degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i la seva informació detallada és la que segueix a continuació:

  • Denominació: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA
  • Número de registre: 4.604
  • Domicili: Rbla. De Guipúscoa 23-25, 5è D
  • Municipi: Barcelona
  • Província: Barcelona
  • Codi Postal: 08018
  • CIF: G17102823
  • Data d’inscripció: 5/05/1986
  • Correu electrònic: futsal@futsal.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE futsal.cat

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de LA FCFS. Igualment, tots els seus noms comercials, marques o símbols distintius de qualsevol classe continguts a www.fustal.cat estan protegits per llei.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic, imatges i els seus codis font, són titularitat exclusiva de LA FCFS, corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

LA FCFS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.futsal.cat podent limitar o no permetre l’accés a la citada informació. LA FCFS es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís, de la mateixa manera que la configuració o presentació de la mateixa, sense cap tipus de limitació, i sense assumir qualsevol responsabilitat derivada per això.

CONTINGUTS DEL WEB I ENLLAÇOS

LA FCFS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de www.futsal.cat, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitza.

També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, defectes o omissions en relació amb la informació que facilitem quan procedeixi de fons alienes a LA FCFS.

De la mateixa manera, no s’assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.futsal.cat

ASPECTES TÈCNICS

LA FCFS no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra Federació, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA FCFS.

LA FCFS declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements al web.

TRACTAMENT DE DADES D’USUARIS

Consultar Política de Privacitat.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus punts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut del web, tant l’usuari com LA FCFS, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, se sotmetran a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de www.futsal.cat són coneixedors de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

SEGURETAT EN ELS ACCESSOS

L’accés a les pàgines electròniques a través de les que l’usuari consulti dades personals, sol·liciti informació complementaria o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment de l’establert a la Llei orgànica 15/1999,de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Federació Catalana de Futbol Sala, en endavant LA FCFS, informa als seus usuaris que les dades de caràcter personal recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats creats i mantinguts sota la responsabilitat de LA FCFS.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a LA FCFS són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis oferts per LA FCFS, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès pels usuaris.

LA FCFS, com a responsable dels fitxers automatitzats, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

Els esmentats fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal i com estipula la llei vigent, amb els següents noms i finalitats:

LA FCFS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a LA FCFS. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris de LA FCFS podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-se per correu electrònic a futsal@futsal.cat o per escrit a: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA, Rbla. Guipúscoa 23-25, 5è D – 08018 BARCELONA.

COOKIES

www.futsal.cat utilitza “cookies” amb la única finalitat d’oferir un servei més personalitat i ajudar a que la navegació per les seves pàgines resulti més fàcil ajustada a les preferències dels seus usuaris.

Un “cookie” és un petit fitxer de text que un servidor de pàgines web emmagatzema a la unitat de disc dur de l’usuari. Els “cookies” no poden per si mateixos identificar a una persona ja que no fan referencia a cap dada de caràcter personal i no es poden executar com codi o contenir virus.

La majoria de navegadors accepten automàticament “cookies” però també és possible configurar-los per la seva no acceptació.

En virtut de l’establert al Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius als “cookies” siguin d’índole tècnica amb la única finalitat d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat pel destinatari.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s’interpretaran de conformitat amb la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s’aplicarà subsidiàriament en tot allò que no hagi sigut previst a les mateixes.