Federació Catalana de Futbol Sala
C/Guipuscoa 23-25 5e pis 08018 Barcelona
Tel. 93 244 44 03
Fax 93 247 34 83

Avís legal

DADES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA

www.futsal.cat és un domini electrònic el seu titular és la Federació Catalana de Futbol Sala, en endavant LA FCFS, regida pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, regulador de les entitats esportives de Catalunya, i per les disposicions que es dictin en el seu desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, que té, entre els seus fins, la planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de l’esport del futbol sala a Catalunya.

LA FCFS està degudament inscrita al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i la seva informació detallada és la que segueix a continuació:

  • Denominació: FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL SALA
  • Número de registre: 4.604
  • Domicili: Rbla. De Guipúscoa 23-25, 5è D
  • Municipi: Barcelona
  • Província: Barcelona
  • Codi Postal: 08018
  • CIF: G17102823
  • Data d’inscripció: 5/05/1986
  • Correu electrònic: futsal@futsal.cat

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE WWW.FUTSAL.CAT

Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de LA FCFS. Igualment, tots els seus noms comercials, marques o símbols distintius de qualsevol classe continguts a www.fustal.cat estan protegits per llei.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic, imatges i els seus codis font, són titularitat exclusiva de LA FCFS, corresponent-li l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB

LA FCFS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.futsal.cat podent limitar o no permetre l’accés a la citada informació. LA FCFS es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís, de la mateixa manera que la configuració o presentació de la mateixa, sense cap tipus de limitació, i sense assumir qualsevol responsabilitat derivada per això.

CONTINGUTS DEL WEB I ENLLAÇOS

LA FCFS no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de www.futsal.cat, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitza.

També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència dels errors, defectes o omissions en relació amb la informació que facilitem quan procedeixi de fons alienes a LA FCFS.

De la mateixa manera, no s’assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines webs de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web www.futsal.cat

ASPECTES TÈCNICS

LA FCFS no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors en els equips informàtics, no imputables a la nostra Federació, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com dels danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de LA FCFS.

LA FCFS declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o elements informàtics de qualsevol índole al no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements al web.

SEGURETAT EN ELS ACCESSOS

L’accés a les pàgines electròniques a través de les que l’usuari consulti dades personals, sol·liciti informació complementaria o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades, s'informa als usuaris que les dades de caràcter personal que facilitin mitjançant correu electrònic, enviats a través de formularis web, àrees privades o per qualsevol altre mitjà situat en aquest lloc web seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LA FCFS amb NIF G17102823 i domicili social a Barcelona, Rbla. De Guipúscoa 23-25, 5è D, amb la finalitat de gestionar, administrar, ampliar i millorar els serveis oferits, així com per enviar per mitjans tradicionals i electrònics informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als usuaris. En compliment amb la normativa vigent, LA FCFS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats indicades.

Mentre els usuaris no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que es comprometen a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

LA FCFS informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, limitada, adequada, pertinent, exacta i actualitzada. És per això que LA FCFS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent en Protecció de Dades, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment atorgat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal més amunt referenciada o al correu electrònic administracio@futsal.cat.

Els usuaris podran dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar les reclamacions que considerin oportunes.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

El present Avís legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut del web, tant l'usuari com LA FCFS, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmetran a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de www.futsal.cat són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.